2024 m. Eilinis LMSF narių Suvažiavimas vyks 2024 m. kovo 21 d. (ketvirtadienis)
Suvažiavimo vieta: Ryto g. 6, Rinkūnai, 53286 Kauno r. sav. (MCC Forever Free klubo patalpos) ir nuotoliniu būdu (LMSF įstatų 7.16. punktas)
Dalyvių registracijos pradžia: 17:30 val.
Suvažiavimo pradžia: 18:00 val.

Suvažiavimo dienotvarkė:

 1. LMSF prezidento įžanginis žodis
 2. Procedūriniai klausimai:
  1. Suvažiavimo pirmininko rinkimai
  1. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
  1. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
  1. Dienotvarkės tvirtinimas
 3. 2023 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas
 4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2023 m.
 5. 2023 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
 6. 2024 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas
 7. 2025 m. LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių sprendžiamojo balso teisės mokesčių tvirtinimas
 8. Kiti klausimai

Remiantis LMSF Įstatų 7.13. punktu, jei asociacijos nariai turi pastabų ir/ar pasiūlymų dėl Suvažiavimo numatomos dienotvarkės ar sprendimų projektų, jie privalo šias pastabas ir/ar pasiūlymus pateikti LMSF sekretoriatui raštu ne vėliau kaip prieš 25 dienas iki Suvažiavimo dienos, t.y. iki 2024-02-25.

Remiantis LMSF Įstatų 7.15. punktu, Suvažiavime LMSF  narys gali būti atstovaujamas įgaliojant tik šio nario darbuotoją, dalyvį (narį) ar valdymo organo narį, pateikiant LMSF nario įgaliojimą arba balsavimo teisės perleidimo sutartį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Išsami informacija apie pasirengimą Suvažiavimui bei su juo susijusi medžiaga bus paskelbta www.lmsf.lt tinklapyje, taip pat išsiųsta LMSF nariams jų nurodytais elektroniniais paštais LMSF įstatų numatyta tvarka.

Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi LMSF nariai, išskyrus LMSF neaktyviuosius narius ir garbės narius, iki 2024 m. kovo 1 dienos sumokėję 2024 metų LMSF nario mokestį ir neturintys jokių skolų LMSF. Suvažiavimui priimant sprendimus, kiekvienas LMSF nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems LMSF nariams jis atstovauja.