2023 m. Eilinis LMSF narių Suvažiavimas vyks 2023 m. kovo 31 d. (penktadienis)
Suvažiavimo vieta: Kaunas ir nuotoliniu būdu (LMSF įstatų 7.16. punktas)
Dalyvių registracijos pradžia: 17:30 val
Suvažiavimo pradžia:18:00 val

Suvažiavimo dienotvarkė:

 1. LMSF prezidento įžanginis žodis
 2. Procedūriniai klausimai:
  2.1. Suvažiavimo pirmininko rinkimai
  2.2. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
  2.3. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
  2.4. Dienotvarkės tvirtinimas
 3. 2022 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas
 4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2022 m.
 5. 2022 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
 6. 2023 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas
 7. 2024 m. LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių sprendžiamojo balso teisės mokesčių tvirtinimas
 8. LMSF Tarybos nario atšaukimas
 9. LMSF Tarybos nario rinkimai.
  9.1. Kandidatų į LMSF Tarybos narius pristatymas.
  9.2. Balsavimas, rezultatų paskelbimas.
 10. LMSF Disciplinarinės ir arbitražinės komisijos nario rinkimai.
  10.1. Kandidatų į LMSF Disciplinarinės ir arbitražinės komisijos narius pristatymas.
  11.Balsavimas, rezultatų paskelbimas
  12.Kiti klausimai

  Remiantis LMSF Įstatų 7.13. punktu, jei asociacijos nariai turi pastabų ir/ar pasiūlymų dėl Suvažiavimo numatomos dienotvarkės ar sprendimų projektų, jie privalo šias pastabas ir/ar pasiūlymus pateikti LMSF sekretoriatui raštu ne vėliau kaip prieš 25 dienas iki Suvažiavimo dienos, t.y. iki 2023-03-06. 

  Remiantis LMSF Įstatų 7.15. punktu, Suvažiavime LMSF narys gali būti atstovaujamas įgaliojant tik šio nario darbuotoją, dalyvį (narį) ar valdymo organo narį, pateikiant LMSF nario įgaliojimą arba balsavimo teisės perleidimo sutartį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi LMSF nariai, išskyrus LMSF neaktyviuosius narius ir garbės narius, iki 2023 m. kovo 1 dienos sumokėję 2023 metų LMSF nario mokestį ir neturintys jokių skolų LMSF. Suvažiavimui priimant sprendimus, kiekvienas LMSF nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems LMSF nariams jis atstovauja.

  LMSF narys, teikiantis kandidatą į Tarybos ar Disciplinarinės ir arbitražinės komisijos nario poziciją, užpildytą Kandidato formą (mygtukas apačioje) ir savo CV turi atsiųsti iki 2022.03.24 24.00 val. el.paštu info@lmsf.lt