Eilinis-rinkiminis LMSF narių Suvažiavimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” yra “Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai”. Eilinis LMSF narių Suvažiavimas turėjęs įvykti 2021 metų kovo 28 d. LMSF Tarybos sprendimu (2021m. kovo 18 d. protokolas Nr. 21/03/18) perkeliamas į 2021 m. gegužės 5 dieną (trečiadienis)

Suvažiavimo vieta: „Karpynė“ Karpynės g. 2, Gabšių k., LT-60192 Raseinių r.
Dalyvių registracijos pradžia: 18:00 val
Suvažiavimo pradžia:18:20 val

Turėti kaukę ir rašymo priemonę.

Suvažiavimo darbotvarkė: 

1. LMSF prezidento įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
2.1. Suvažiavimo pirmininko rinkimai
2.2. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
2.3. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
2.4. Darbotvarkės tvirtinimas
3. 2020 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas
4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2020 m.
5. 2020 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
6. 2021 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas
7. LMSF Prezidento rinkimai. 
7.1. Kandidatų į LMSF prezidentus pristatymas.
7.2. Balsavimas, rezultatų paskelbimas  
8. LMSF komisijos narių rinkimais
  8.1  Enduro komisijos kandidatų pristatymas
  8.2. Mototurizmo komisijos kandidatų pristatymas
  8.3  Supermoto komisijos narių atšaukimas ir naujų kandidatų pristatymas.  
  8.4  Komisijų rinkimų balsavimas, rezultatų paskelbimas
9. LMSF Tarybos nario rinkimai
10. LMSF Etikos kodekso pakeitimai ir tvirtinimas
11. 2022 LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių sprendžiamojo balso
teisės mokesčių tvirtinimas
12. Kiti klausimai

Suvažiavimo medžiaga:

Remiantis LMSF Įstatų 7.13. punktu, Jei asociacijos nariai turi pastabų ir/ar pasiūlymų dėl suvažiavimo numatomos dienotvarkės ar sprendimų projektų, jie privalo šias pastabas ir/ar pasiūlymus pateikti LMSF sekretoriatui raštu ne vėliau kaip, prieš 25 dienas iki suvažiavimo dienos, t.y. iki 2021-03-03
Remiantis LMSF Įstatų 7.14. punktu, Suvažiavimui pateikti papildomi klausimai yra svarstomi ir tvirtinami Tarybos posėdyje. Taryba, svarstydama pateiktus papildomus klausimus, gali jų neįtraukti į darbotvarkę, jeigu pateikti klausimai neatitinka šio Suvažiavimo kompetencijai priskiriamų klausimų arba šie klausimai nėra tinkamai parengti. Tokiu atveju Taryba privalo į Suvažiavimo medžiagą įtraukti gautus, tačiau neįtrauktus papildomus narių klausimus su jų neįtraukymo į darbotvarkę paaiškinimais. Tarybos patvirtinti papildomi klausimai įtraukiami į Suvažiavimo išankstinę darbotvarkę. Dėl Tarybos neįtrauktų į Suvažiavimo darbotvarkę klausimų galutinį nutarimą priima Suvažiavimas, tvirtindamas Suvažiavimo darbotvarkę.
Remiantis LMSF Įstatų 7.15. punktu, Suvažiavime LMSF  narys gali būti atstovaujamas įgaliojant tik šio nario darbuotoją, dalyvį (narį) ar valdymo organo narį, pateikiant LMSF nario įgaliojimą arba balsavimo teisės perleidimo sutartį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Remiantis LMSF įstatų 9.3 punktus, Prezidentą iš LMSF narių pasiūlytų fizinių asmenų slaptu balsavimu renka suvažiavimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Bet kuris LMSF narys turi teisę siūlyti kandidatus į prezidento pareigas, ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki suvažiavimo pateikiant kandidato raštišką sutikimą, gyvenimo aprašymą ir rinkiminę programą. Su informacija apie kandidatus į prezidento pareigas galima susipažinti LMSF buveinėje ir interneto svetainėje.
Išsami informacija apie pasirengimą suvažiavimui bei su juo susijusi medžiaga bus paskelbta www.lmsf.lt tinklapyje, taip pat išsiųsta LMSF nariams jų nurodytais elektroniniais paštais LMSF įstatų numatyta tvarka.
Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi LMSF nariai, išskyrus LMSF neaktyviuosius narius ir garbės narius, iki 2021 m. kovo 1 dienos sumokėję 2021 metų LMSF nario mokestį ir neturintys jokių skolų LMSF. Suvažiavimui priimant sprendimus, kiekvienas LMSF nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems LMSF nariams jis atstovauja. Nariai, LMSF valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra LMSF narių atstovai, gali dalyvauti suvažiavime be balso teisės. Ketinantys dalyvauti suvažiavime registruojasi iki 2021-03-23 el.paštu info@lmsf.lt
LMSF narys, teikiantis kandidatą į komisijos nario poziciją, užpildytą Kandidato formą (priedas Nr.1) turi atsiųsti iki 2021.03.19  el.paštu info@lmsf.lt
LMSF narys, teikiantis kandidatą į Tarybos nario poziciją, užpildytą Kandidato formą (priedas Nr.2) turi atsiųsti iki 2021.03.19  el.paštu info@lmsf.lt